Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом.

А. Франс

Тэст 6

Адзначце словы, у якіх вымаўляецца падоўжаны гук [ч]:

Адзначце словы, у якіх пішацца літара о:

Адзначце словы, у якіх пішацца ў:

Адзначце словы, у якіх пішацца ь (мяккі знак):

Адзначце словы, у якіх пры змяненні адбываецца чаргаванне выдзеленых галосных з нулём гука:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца ы:

Адзначце словы, у якіх трэба ўставіць літару в:

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара:

Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

Адзначце лічэбнікі, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

Адзначце словазлучэнні з нарматыўным ужываннем займенніка сябе:

Адзначце словазлучэнні з формамі дзеепрыметнікаў, якія не адпавядаюць нормам беларускай мовы:

Адзначце сказы з недакладным ужываннем дзеепрыслоўяў:

Адзначце словазлучэнні са словамі, што з не (ня) пішуцца разам:

Адзначце сказы, у якіх ужываецца часціца ні:

Адзначце назоўнікі, якія спалучаюцца з лічэбнікам трое:

Адзначце дзеясловы, якія ў адпаведнай форме могуць мець канчаткі -аце (-яце):

Адзначце словы, якія пішуцца асобна:

Адзначце сказы з працяжнікам паміж дзейнікам і выказнікам:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска:

Адзначце сказы, у якіх прапушчаны знакі прыпынку:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца працяжнік:

Адзначце правільны варыянт пастаноўкі знакаў прыпынку на месцы пропускаў у сказе:

Вам__ маладым будаўнікам і творцам__ каб меншыя цярпець няўдачы-страты__ у наш вучоны век я раю моцна__ чытайце казкі__ хлопцы і дзяўчаты!

Адзначце рады, у якіх усе словы з’яўляюцца архаізмамі:

Адзначце сказы, дзе на месцы пропуску (пропускаў) коску (коскі) ставіць не трэба:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць дву­кроп’е:

Адзначце, у якіх сказах з прапанаваных у дужках варыянтаў неабходна выбраць канструкцыі з прыназоўнікам за:

(1) Слова — як вогнішча, з дапамогай якога язычніцкія жрацы-святары ў старадаўнія часы ўздавалі хвалу багам. (2) Якія дровы пакла­дзеш у вагонь, гэткае і мецьмеш полымя. (3) Не парушыш святога правіла і з асвечанай дубравы прынясеш чыстае дрэва — і ўскінецца да неба ачышчальнае полыска і доўга не гаснуцьме ўночы. (4) Здзейсніш блюзнерства, абразіш агонь сырым кустоўем, непатрэбным бадыллём, што апынулася пад рукой, — і задушлівым дымам ахінецца наваколле…

(5) Даглядаць агонь, карміць яго з далоні — найпачэсны быў абавязак, найвялікшая адказнасць. (6) Служыць слову — не менш клопатны занятак. (7) Праз неасцярожнасць, неахайнасць ці паспешлівасць можна і галавою налажыць. (8) Колькі іх, прыслужнікаў слова, жрацоў-самаахвярнікаў, паплацілася жыццём за свой зымправізаваны танец вакол кананічнага жэглішча.


Адзначце правільныя сцверджанні ў дачыненні да тэксту:

(1) Слова — як вогнішча, з дапамогай якога язычніцкія жрацы-святары ў старадаўнія часы ўздавалі хвалу багам. (2) Якія дровы пакла­дзеш у вагонь, гэткае і мецьмеш полымя. (3) Не парушыш святога правіла і з асвечанай дубравы прынясеш чыстае дрэва — і ўскінецца да неба ачышчальнае полыска і доўга не гаснуцьме ўночы. (4) Здзейсніш блюзнерства, абразіш агонь сырым кустоўем, непатрэбным бадыллём, што апынулася пад рукой, — і задушлівым дымам ахінецца наваколле…

(5) Даглядаць агонь, карміць яго з далоні — найпачэсны быў абавязак, найвялікшая адказнасць. (6) Служыць слову — не менш клопатны занятак. (7) Праз неасцярожнасць, неахайнасць ці паспешлівасць можна і галавою налажыць. (8) Колькі іх, прыслужнікаў слова, жрацоў-самаахвярнікаў, паплацілася жыццём за свой зымправізаваны танец вакол кананічнага жэглішча.


Выпішыце з тэксту сінонім да слова зневажанне.

(1) Слова — як вогнішча, з дапамогай якога язычніцкія жрацы-святары ў старадаўнія часы ўздавалі хвалу багам. (2) Якія дровы пакла­дзеш у вагонь, гэткае і мецьмеш полымя. (3) Не парушыш святога правіла і з асвечанай дубравы прынясеш чыстае дрэва — і ўскінецца да неба ачышчальнае полыска і доўга не гаснуцьме ўночы. (4) Здзейсніш блюзнерства, абразіш агонь сырым кустоўем, непатрэбным бадыллём, што апынулася пад рукой, — і задушлівым дымам ахінецца наваколле…

(5) Даглядаць агонь, карміць яго з далоні — найпачэсны быў абавязак, найвялікшая адказнасць. (6) Служыць слову — не менш клопатны занятак. (7) Праз неасцярожнасць, неахайнасць ці паспешлівасць можна і галавою налажыць. (8) Колькі іх, прыслужнікаў слова, жрацоў-самаахвярнікаў, паплацілася жыццём за свой зымправізаваны танец вакол кананічнага жэглішча.


Выпішыце з тэксту тое з выдзеленых слоў, якое ўжываецца ў пераносным значэнні.

(1) Слова — як вогнішча, з дапамогай якога язычніцкія жрацы-святары ў старадаўнія часы ўздавалі хвалу багам. (2) Якія дровы пакла­дзеш у вагонь, гэткае і мецьмеш полымя. (3) Не парушыш святога правіла і з асвечанай дубравы прынясеш чыстае дрэва — і ўскінецца да неба ачышчальнае полыска і доўга не гаснуцьме ўночы. (4) Здзейсніш блюзнерства, абразіш агонь сырым кустоўем, непатрэбным бадыллём, што апынулася пад рукой, — і задушлівым дымам ахінецца наваколле…

(5) Даглядаць агонь, карміць яго з далоні — найпачэсны быў абавязак, найвялікшая адказнасць. (6) Служыць слову — не менш клопатны занятак. (7) Праз неасцярожнасць, неахайнасць ці паспешлівасць можна і галавою налажыць. (8) Колькі іх, прыслужнікаў слова, жрацоў-самаахвярнікаў, паплацілася жыццём за свой зымправізаваны танец вакол кананічнага жэглішча.


Аманімія якіх марфем назіраецца ў словах доўга і даглядаць? Запішыце назву марфемы ў пачатковай форме.

(1) Слова — як вогнішча, з дапамогай якога язычніцкія жрацы-святары ў старадаўнія часы ўздавалі хвалу багам. (2) Якія дровы пакла­дзеш у вагонь, гэткае і мецьмеш полымя. (3) Не парушыш святога правіла і з асвечанай дубравы прынясеш чыстае дрэва — і ўскінецца да неба ачышчальнае полыска і доўга не гаснуцьме ўночы. (4) Здзейсніш блюзнерства, абразіш агонь сырым кустоўем, непатрэбным бадыллём, што апынулася пад рукой, — і задушлівым дымам ахінецца наваколле…

(5) Даглядаць агонь, карміць яго з далоні — найпачэсны быў абавязак, найвялікшая адказнасць. (6) Служыць слову — не менш клопатны занятак. (7) Праз неасцярожнасць, неахайнасць ці паспешлівасць можна і галавою налажыць. (8) Колькі іх, прыслужнікаў слова, жрацоў-самаахвярнікаў, паплацілася жыццём за свой зымправізаваны танец вакол кананічнага жэглішча.


Да якой часціны мовы адносіцца слова што, якое ўжыта ў 4-м сказе? Запішыце назву часціны мовы ў пачатковай форме.

(1) Слова — як вогнішча, з дапамогай якога язычніцкія жрацы-святары ў старадаўнія часы ўздавалі хвалу багам. (2) Якія дровы пакла­дзеш у вагонь, гэткае і мецьмеш полымя. (3) Не парушыш святога правіла і з асвечанай дубравы прынясеш чыстае дрэва — і ўскінецца да неба ачышчальнае полыска і доўга не гаснуцьме ўночы. (4) Здзейсніш блюзнерства, абразіш агонь сырым кустоўем, непатрэбным бадыллём, што апынулася пад рукой, — і задушлівым дымам ахінецца наваколле…

(5) Даглядаць агонь, карміць яго з далоні — найпачэсны быў абавязак, найвялікшая адказнасць. (6) Служыць слову — не менш клопатны занятак. (7) Праз неасцярожнасць, неахайнасць ці паспешлівасць можна і галавою налажыць. (8) Колькі іх, прыслужнікаў слова, жрацоў-самаахвярнікаў, паплацілася жыццём за свой зымправізаваны танец вакол кананічнага жэглішча.


Вызначце, ад якога дзеяслова ўтвораны дзеепрыметнік у 3-м сказе. Запішыце гэты дзеяслоў у форме інфінітыва.

(1) Слова — як вогнішча, з дапамогай якога язычніцкія жрацы-святары ў старадаўнія часы ўздавалі хвалу багам. (2) Якія дровы пакла­дзеш у вагонь, гэткае і мецьмеш полымя. (3) Не парушыш святога правіла і з асвечанай дубравы прынясеш чыстае дрэва — і ўскінецца да неба ачышчальнае полыска і доўга не гаснуцьме ўночы. (4) Здзейсніш блюзнерства, абразіш агонь сырым кустоўем, непатрэбным бадыллём, што апынулася пад рукой, — і задушлівым дымам ахінецца наваколле…

(5) Даглядаць агонь, карміць яго з далоні — найпачэсны быў абавязак, найвялікшая адказнасць. (6) Служыць слову — не менш клопатны занятак. (7) Праз неасцярожнасць, неахайнасць ці паспешлівасць можна і галавою налажыць. (8) Колькі іх, прыслужнікаў слова, жрацоў-самаахвярнікаў, паплацілася жыццём за свой зымправізаваны танец вакол кананічнага жэглішча.


У першым абзацы тэксту ёсць слова з арфаграфічнай памылкай. Запішыце яго правільна.

(1) Слова — як вогнішча, з дапамогай якога язычніцкія жрацы-святары ў старадаўнія часы ўздавалі хвалу багам. (2) Якія дровы пакла­дзеш у вагонь, гэткае і мецьмеш полымя. (3) Не парушыш святога правіла і з асвечанай дубравы прынясеш чыстае дрэва — і ўскінецца да неба ачышчальнае полыска і доўга не гаснуцьме ўночы. (4) Здзейсніш блюзнерства, абразіш агонь сырым кустоўем, непатрэбным бадыллём, што апынулася пад рукой, — і задушлівым дымам ахінецца наваколле…

(5) Даглядаць агонь, карміць яго з далоні — найпачэсны быў абавязак, найвялікшая адказнасць. (6) Служыць слову — не менш клопатны занятак. (7) Праз неасцярожнасць, неахайнасць ці паспешлівасць можна і галавою налажыць. (8) Колькі іх, прыслужнікаў слова, жрацоў-самаахвярнікаў, паплацілася жыццём за свой зымправізаваны танец вакол кананічнага жэглішча.


Запішыце дзеяслоў апынулася, выкарыстаны ў 4-м сказе, у форме 2-й асобы множнага ліку абвеснага ладу.

Выпішыце лішні выклічнік у прапанаваным радзе.

Бывай, гайда, дзякую, добрай ночы, калі ласка.

Запішыце назоўнік з шасці літар, з якім спалучаецца прыметнік аўгіевы ў складзе адпаведнага фразеалагізма.

Якая памылка (арфаграфічная, лексічная, фразеалагічная, граматычная, пунктуацыйная) дапушчана ў сказе? Выберыце патрэбны з прапанаваных у дужках тэрмін і запішыце яго.

Пагодзіч пасядзеў з гадзіну за сталом, а потым папрасіў прабачэння ў сямейнікаў і двух госцяў: на Новы год прыляцела з Чарнаўцоў франтавая сяброўка цешчы з унучкай-дзесяцікласніцай, вельмі падобнай на сваю бабулю.