Ученье свет, а неученье – тьма. Дело мастера боится.

А. Суворов

Тэст 3

Адзначце словы, у якіх націскным з’яўляецца трэці склад:

Адзначце сказы, у якіх дапушчаны памылкі ў напісанні вялікай і малой літары:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску вымаўляецца гук [о]:

Адзначце словы, у якіх пішацца злучальная літара о:

Адзначце словы, у якіх пішацца літара я:

Адзначце радкі, дзе ва ўсіх словах пішацца літара е:

Адзначце радкі, дзе ўсе словы напісаны правільна:

Адзначце радкі, дзе ва ўсіх словах замест пропускаў патрэбна пісаць літару с:

Адзначце радкі, дзе ва ўсіх словах на пісьме перадаецца дзеканне:

Адзначце радкі, дзе ўсе словы напісаны з арфаграфічнымі па­мылкамі:

Адзначце радкі, у якіх з вялікай літары пішуцца ўсе прыметнікі:

Адзначце словазлучэнні, дзе патрабуецца арфаграфічная праўка:

Адзначце правільныя сцвярджэнні:

Адзначце назоўнікі, якія не маюць формаў множнага ліку:

Суаднясіце метафарычныя выразы і крыніцы іх матывацыі. Адзначце правільны адказ.

Метафарычныя выразы:

А. Сувой дзён, воўна часу.

Б. Паром сталасці, плыты жыцця.

В. Затокі часу, бездань стагоддзяў.

Г.  Жорны дзён, ружанец гадоў.

Д. Золак жыцця, крыгі часу.

Крыніцы матывацыі:

1. Найменні побытавых рэчаў.

2. Назвы тканіны, вырабаў з палатна.

3. Назвы прыродных з’яў.

4. Найменні воднай прасторы.

5. Назвы транспартных сродкаў.

Адзначце словазлучэнні з граматычнымі памылкамі:

Адзначце сказы, у якіх ужываюцца фразеалагізмы:

Адзначце словы, словаўтваральны аналіз якіх зроблены пра­вільна:

Адзначце сказы, у якіх маюцца неабавязковыя, лішнія словы:

Адзначце, як называецца стыль, для якога характэрна: ужыванне слоў толькі ў прамым значэнні; наяўнасць тэматычна абумоўленых спецыяльных слоў і тэрмінаў тыпу: установа, прадпрыемства, трэст, гаспадарчыя адзінкі, пастанова, служба, пасада, кіраўнік; выкарыстанне абрэвіятур тыпу: ЦВК БССР, ВСНГ БССР; адсутнасць экспрэсіўных моўных сродкаў; наяўнасць функцыянальна абумоўленых лексічных паўтораў, якія дазваляюць пазбегнуць няправільных тлумачэнняў; напісанне лічэбнікаў арабскімі лічбамі: 15 ліпеня 1924 г., 15 ліпеня 1928 г.; прамы парадак слоў; ужыванне пасіўных канструкцый тыпу: Выключэнні дапускаюцца з асабістага ў кожным выпадку дазволу кіраўніка…

Адначце сказы, у якіх правільна выдзелены дзейнік:

Адзначце словазлучэнні, дзе дапушчаны памылкі ў перакладзе на беларускую мову падкрэсленых слоў:

Адзначце, колькі косак павінна быць у тэксце:

Заўсёды як толькі пераступаеш мяжу жніўня пачынаеш адчуваць у душы нешта шчымліва-тужлівае журботнае восеньскае. Той жа настрой здаецца апаноўвае і прыроду. І лісце нібыта яшчэ зялёнае і сонца лагоднае а ўжо нешта змянілася нейкі няўлоўны сум прысутнічае ва ўсім.

Адзначце, якой схеме адпавядае пастаноўка прапушчаных знакаў прыпынку ў сказе:

А ты песні спяваць умееш раптам спытала яна, і мне падалося, што пры гэтых словах чамусьці ўсміхнулася.

Адзначце сказы, у якіх прапушчана двукроп’е:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску павінен стаяць працяжнік:

Адзначце сказы, дзе на месцы ўсіх пропускаў павінны стаяць коскі:

Людзі часта бываюць безразважнымі

І адно пра свой інтарэс дбаюць.

Прабачай ім __ што будзе, то будзе.


Калі хочаш людзям дабра,

То цябе абвінавацяць у сябелюбстве

І нізкіх намерах.

А ты будзь добры __ што будзе, то будзе.


Калі дасягнеш поспеху,

Знойдзеш шмат ілжывых сяброў

І яшчэ больш сапраўдных ворагаў.

Старайся дабіцца поспеху __ што будзе, то будзе.


Калі будзеш адкрыты і шчыры,

Людзі пакарыстаюцца табой для сябе.

Будзь адкрыты і шчыры __ што будзе, то будзе.


А нехта за адну ноч можа

Знішчыць тое, што ты будаваў праз гады.

Будуй сваё __ што будзе, то будзе.


Бачыш, у астатнім рахунку

Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам.

Бо паміж табой ды «імі»

І так ніколі нічога не было.

                                   Маці Тэрэза.

Прачытайце тэкст. Адзначце адлюстраваны ў ім тып маўлення:

Людзі часта бываюць безразважнымі

І адно пра свой інтарэс дбаюць.

Прабачай ім __ што будзе, то будзе.


Калі хочаш людзям дабра,

То цябе абвінавацяць у сябелюбстве

І нізкіх намерах.

А ты будзь добры __ што будзе, то будзе.


Калі дасягнеш поспеху,

Знойдзеш шмат ілжывых сяброў

І яшчэ больш сапраўдных ворагаў.

Старайся дабіцца поспеху __ што будзе, то будзе.


Калі будзеш адкрыты і шчыры,

Людзі пакарыстаюцца табой для сябе.

Будзь адкрыты і шчыры __ што будзе, то будзе.


А нехта за адну ноч можа

Знішчыць тое, што ты будаваў праз гады.

Будуй сваё __ што будзе, то будзе.


Бачыш, у астатнім рахунку

Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам.

Бо паміж табой ды «імі»

І так ніколі нічога не было.

                                   Маці Тэрэза.

Адзначце, з якіх марфем складаецца выдзеленае ў тэксце слова:

Людзі часта бываюць безразважнымі

І адно пра свой інтарэс дбаюць.

Прабачай ім __ што будзе, то будзе.


Калі хочаш людзям дабра,

То цябе абвінавацяць у сябелюбстве

І нізкіх намерах.

А ты будзь добры __ што будзе, то будзе.


Калі дасягнеш поспеху,

Знойдзеш шмат ілжывых сяброў

І яшчэ больш сапраўдных ворагаў.

Старайся дабіцца поспеху __ што будзе, то будзе.


Калі будзеш адкрыты і шчыры,

Людзі пакарыстаюцца табой для сябе.

Будзь адкрыты і шчыры __ што будзе, то будзе.


А нехта за адну ноч можа

Знішчыць тое, што ты будаваў праз гады.

Будуй сваё __ што будзе, то будзе.


Бачыш, у астатнім рахунку

Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам.

Бо паміж табой ды «імі»

І так ніколі нічога не было.

                                   Маці Тэрэза.

Запішыце назву знака прыпынку, прапушчанага ў тэксце пяць разоў.


Людзі часта бываюць безразважнымі

І адно пра свой інтарэс дбаюць.

Прабачай ім __ што будзе, то будзе.


Калі хочаш людзям дабра,

То цябе абвінавацяць у сябелюбстве

І нізкіх намерах.

А ты будзь добры __ што будзе, то будзе.


Калі дасягнеш поспеху,

Знойдзеш шмат ілжывых сяброў

І яшчэ больш сапраўдных ворагаў.

Старайся дабіцца поспеху __ што будзе, то будзе.


Калі будзеш адкрыты і шчыры,

Людзі пакарыстаюцца табой для сябе.

Будзь адкрыты і шчыры __ што будзе, то будзе.


А нехта за адну ноч можа

Знішчыць тое, што ты будаваў праз гады.

Будуй сваё __ што будзе, то будзе.


Бачыш, у астатнім рахунку

Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам.

Бо паміж табой ды «імі»

І так ніколі нічога не было.

                                   Маці Тэрэза.

Выявіце ў тэксце слова з прыстаўной літарай. Запішыце яго ў пачатковай форме.

Людзі часта бываюць безразважнымі

І адно пра свой інтарэс дбаюць.

Прабачай ім __ што будзе, то будзе.


Калі хочаш людзям дабра,

То цябе абвінавацяць у сябелюбстве

І нізкіх намерах.

А ты будзь добры __ што будзе, то будзе.


Калі дасягнеш поспеху,

Знойдзеш шмат ілжывых сяброў

І яшчэ больш сапраўдных ворагаў.

Старайся дабіцца поспеху __ што будзе, то будзе.


Калі будзеш адкрыты і шчыры,

Людзі пакарыстаюцца табой для сябе.

Будзь адкрыты і шчыры __ што будзе, то будзе.


А нехта за адну ноч можа

Знішчыць тое, што ты будаваў праз гады.

Будуй сваё __ што будзе, то будзе.


Бачыш, у астатнім рахунку

Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам.

Бо паміж табой ды «імі»

І так ніколі нічога не было.

                                   Маці Тэрэза.

Выявіце ў тэксце слова, якое ў прамым значэнні абазначае ‘дакумент, дзе вызначана сума грошай, якая павінна быць заплачана за што-небудзь’. Запішыце яго ў форме роднага склону азіночнага ліку.

Людзі часта бываюць безразважнымі

І адно пра свой інтарэс дбаюць.

Прабачай ім __ што будзе, то будзе.


Калі хочаш людзям дабра,

То цябе абвінавацяць у сябелюбстве

І нізкіх намерах.

А ты будзь добры __ што будзе, то будзе.


Калі дасягнеш поспеху,

Знойдзеш шмат ілжывых сяброў

І яшчэ больш сапраўдных ворагаў.

Старайся дабіцца поспеху __ што будзе, то будзе.


Калі будзеш адкрыты і шчыры,

Людзі пакарыстаюцца табой для сябе.

Будзь адкрыты і шчыры __ што будзе, то будзе.


А нехта за адну ноч можа

Знішчыць тое, што ты будаваў праз гады.

Будуй сваё __ што будзе, то будзе.


Бачыш, у астатнім рахунку

Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам.

Бо паміж табой ды «імі»

І так ніколі нічога не было.

                                   Маці Тэрэза.

Выпішыце з тэксту фразеалагізм, агульнае значэнне якога ‘аддацца на волю лёсу’.


Людзі часта бываюць безразважнымі

І адно пра свой інтарэс дбаюць.

Прабачай ім __ што будзе, то будзе.


Калі хочаш людзям дабра,

То цябе абвінавацяць у сябелюбстве

І нізкіх намерах.

А ты будзь добры __ што будзе, то будзе.


Калі дасягнеш поспеху,

Знойдзеш шмат ілжывых сяброў

І яшчэ больш сапраўдных ворагаў.

Старайся дабіцца поспеху __ што будзе, то будзе.


Калі будзеш адкрыты і шчыры,

Людзі пакарыстаюцца табой для сябе.

Будзь адкрыты і шчыры __ што будзе, то будзе.


А нехта за адну ноч можа

Знішчыць тое, што ты будаваў праз гады.

Будуй сваё __ што будзе, то будзе.


Бачыш, у астатнім рахунку

Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам.

Бо паміж табой ды «імі»

І так ніколі нічога не было.

                                   Маці Тэрэза.

Выпішыце з апошняга сказа слова, у якім гукаў больш, чым літар.

Людзі часта бываюць безразважнымі

І адно пра свой інтарэс дбаюць.

Прабачай ім __ што будзе, то будзе.


Калі хочаш людзям дабра,

То цябе абвінавацяць у сябелюбстве

І нізкіх намерах.

А ты будзь добры __ што будзе, то будзе.


Калі дасягнеш поспеху,

Знойдзеш шмат ілжывых сяброў

І яшчэ больш сапраўдных ворагаў.

Старайся дабіцца поспеху __ што будзе, то будзе.


Калі будзеш адкрыты і шчыры,

Людзі пакарыстаюцца табой для сябе.

Будзь адкрыты і шчыры __ што будзе, то будзе.


А нехта за адну ноч можа

Знішчыць тое, што ты будаваў праз гады.

Будуй сваё __ што будзе, то будзе.


Бачыш, у астатнім рахунку

Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам.

Бо паміж табой ды «імі»

І так ніколі нічога не было.

                                   Маці Тэрэза.

Выявіце ў тэксце прыслоўе, ад якога можна ўтварыць простую форму найвышэйшай ступені параўнання. Утварыце і запішыце гэтую форму.

Суаднясіце іншамоўныя кампаненты грэчаскага паходжання з адпаведнымі парадкавымі лічэбнікамі. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў без прабелаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць першага блока.

А. Гепта- (ад hepta) (гептатоніка).

Б. Дэка- (ад deka) (дэкатона).

В. Пента- (ад pente) (пенталогія).

Г.  Тэтра- (ад tetras) (тэтралогія).

Д. Гекса- (ад heks) (гексаферыты)

1. Чацвёрты.

2. Пяты.

3. Шосты.

4. Сёмы.

5. Дзясяты.

Устанавіце адпаведнасць паміж тэрмінамі з кніжнай справы і іх значэннямі. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў без прабелаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць першага блока.

А. Антыква.

Б. Піктаграфія.

В. Скрыпторый.

Г.  Сігнет.

Д. Фаліяцыя.

1. Майстэрня па перапісванні кніг.

2. Шрыфт, які быў спецыяльна распрацаваны ў ХV ст. для выдання кніг антычных аўтараў і нагадваў старажытнарымскае маюскульнае пісьмо, у якім выкарыстоўвалі толькі вялікія (загалоўныя) літары.

3. Друкарская або выдавецкая марка на кнізе.

4. Парадкавая нумарацыя аркушаў рукапіснай кнігі або друкаванага выдання з дапамогай калонлічбаў, якія прастаўляюцца на палях знешняга або адваротнага боку аркуша.

5. Форма пісьма, у якой змест паведамлення перадаецца ў выглядзе малюнка або паслядоўнасці малюнкаў.

Маша знайшла 1 баравік, у Валодзі ў кошыку аказалася 3 лісічкі, Вася далучыў да агульнай колькасці тузін сыраежак, а Вера — чортаў тузін казлякоў. Колькі ўсяго грыбоў назбіралі дзеці? Запішыце лічэбнік у творным склоне.

Устанавіце лексічныя памылкі ў сказах. Запішыце ў пачатковай форме літаратурныя словы, якімі трэба замяніць памылкова выкарыстаныя:

1) Чужую бяду пальцам развяду, а сваёй ума не дабяру.

2) Людзям языка не завяжаш.

3) Стыд не дым, вочы не выесць.

4) Як гукнеш, так і адгукнецца.

5) На чужы раток не накінеш платок.