Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом.

А. Франс

Тэст 2

Адзначце прыказкі, у якіх ёсць пяць гукаў [а]:

Адзначце рады, у якіх націск ва ўсіх словах падае на трэці склад:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ё:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

Адзначце словазлучэнні, напісаныя без памылак:

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара ь (мяккі знак):

Адзначце словы, якія пішуцца асобна:

Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

Адзначце назоўнікі, у якіх пры ўтварэнні патрэбнай формы адбываецца чаргаванне канцавых зычных гукаў кораня:

Адзначце невытворныя словы:

Адзначце, якога чалавека характарызуе фразеалагізм жаба на языку не спячэцца:

Адзначце сказы, дзе ёсць моўныя звароты (плеаназмы), у якіх без патрэбы паўтараюцца аднолькавыя блізкія па значэнні словы:

Адзначце назоўнікі, якія спалучаюцца са словам мой:

Адзначце словазлучэнні з граматычнымі памылкамі:

Адзначце дзеясловы I спражэння:

Адзначце словазлучэнні, у якіх памылкова ўтвораны формы дзеепрыметнікаў:

Адзначце сказы з нарматыўным ужываннем дзеепрыслоўных зваротаў:

Адзначце словазлучэнні, у якіх лічэбнікі напісаны правільна:

Адзначце словазлучэнні з памылковым ужываннем займеннікаў:

Адзначце словазлучэнні, дзе часціца не з выдзеленымі словамі пішацца асобна:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ўжываецца часціца ні:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца працяжнік:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца двукроп’е:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска:

Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца:

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


Адзначце правільныя сцверджанні ў дачыненні да тэксту:

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


Адзначце словы, якія з’яўляюцца сінонімамі да выдзеленага ў 2-м ска­зе дзеяслова:

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


Вызначце ў тэксце слова, якое адпавядае значэнню ‘часовае збудаванне з дошак або металічных трубак, якое ўстанаўліваецца ўздоўж сцен будынка для правядзення будаўнічых або рамонтных работ’. Запішыце яго ў пачатковай форме.

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


Выпішыце з тэксту слова, якое ў сваім складзе мае тры марфемы: прыстаўку, корань, суфікс.

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


Запішыце выдзелены ў 5-м сказе дзеяслоў у форме 2-й асобы множнага ліку абвеснага ладу.

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


Ад асновы якога слова ўтвораны прыметнік з 5-га сказа? Запішыце гэтае слова ў пачатковай форме.

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


У якім па ліку сказе выкарыстаны антонімы? Вызначце нумар сказа і запішыце гэты колькасны лічэбнік у форме творнага склону адзіночнага ліку.

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


Вызначце ў тэксце прыслоўе, напісанае няправільна. Запішыце яго ў адпаведнасці з арфаграфічнымі нормамі.

(1) Нябожчык тата цесляй быў і мяне пачаў браць з сабой ад пятнаццаці год. (2) Вось ужо дваццаць трэці гадок, як і я валачуся па зрубах. (3) І мерзнеш чалавек, і кіснеш, і пячэшся, як той рак, на сонцы. (4) А то як гвякнуўся раз з рыштавання, тады, як Клімашыку верх на гумно зацягалі... (5) І гаспадарка ж няшчасная таксама, кідаешся то казлом, то бараном, б’ешся, як тая рыба аб лёд, а столькі і толку. (6) А там залетась пажар. (7) Прыехаў з лесу — толькі гуменца застаў... (8) Хата і сёння яшчэ стаіць без каморкі. (9) Ды якая там хата, адна парахня! (10) Зляпіў сяктак, з саломы што купіў, а што і жабраваць прыйшлося.


Да якой часціны мовы адносіцца выдзеленае ў 2-м сказе слова вось? Запішыце назву часціны мовы ў пачатковай форме.

Знайдзіце памылку ў лексічнай спалучальнасці слоў. Замяніце няправільна ўжытае слова іншым (блізкім па гучанні і напісанні) і запішыце яго ў пачатковай форме.

Брыгада дзядзькі Антона ўжо чацвёрты дзень траліла лес за далёкім хутарам.

Вызначце, у якім з пералічаных жанраў рэалізуецца публіцыстычны стыль. Запішыце гэтае слова ў форме роднага склону адзіночнага ліку:

Запішыце, якім будзе тып маўлення тэксту, калі твор мае наступную структуру: завязка — кульмінацыя — развязка.