Образование есть то, что остается после того, когда забывается все, чему нас учили.

А. Эйнштейн

Тэст 10

Адзначце словы, у якіх усе зычныя гукі з’яўляюцца глухімі:

Адзначце назоўнікі, якія ва ўсіх склонах множнага ліку маюць націск на канчатку:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара і (а):

Адзначце назоўнікі, дзе замест кропак трэба ўставіць літару ы:

Адзначце словазлучэнні, у якіх на месцы пропуску пішацца лі­тара с:

Адзначце правільна напісаныя назоўнікі:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішуцца склады дэ або тэ:

Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара в:

Адзначце словы, у саставе якіх ёсць суфіксы:

Адзначце словы, утвораныя прыставачным спосабам:

Адзначце мнагазначныя словы:

Адзначце прыметнікі, у якіх на месцы пропуску пішацца канчатак -ае:

Адзначце словазлучэнні, дзе выдзеленыя назоўнікі ўжыты з нарматыўнымі канчаткамі:

Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы пішуцца разам:

Адзначце сказы, у якіх ёсць азначальныя займеннікі:

Адзначце сказы, дзе ў словах на месцы пропуску пішацца літара е (э):

Адзначце сінтаксічныя канструкцыі, у якіх выдзеленыя словы напісаны правільна:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) ужываецца ні:

Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі ў сказах словамі і іх сінтаксічнай роляй. Адзначце нумар правільнага адказу.

А. Ляцела ўпартае «алё» па правадах паштовых.

Б. Тураўскі князь Тур быў пазбаўлены ўлады паміж 981 і 983 гадамі.

В. У яго перахапіла дыханне.

Г.  Дзеда ўсюды носяць ногі, і к нам прыйдзе на хвілінку адпачыць крыху з дарогі.

Д. Пешы коннаму не таварыш.

1. Дзейнік.

2. Выказнік.

3. Дапаўненне.

4. Прыдатак.

5. Акалічнасць.

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць двукроп’е:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць знакі прыпынку:

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску:

Адзначце сказы з прапушчанымі знакамі прыпынку:

Адзначце сказы, у якіх не хапае толькі трох косак:

Адзначце канструкцыі, якія з’яўляюцца словазлучэннямі:

Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя акалічнасці адасабляюцца:

Адзначце складаназлучаныя сказы, у якіх знакі прыпынку паміж часткамі пастаўлены правільна:

Адзначце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, у якіх прапушчаны знакі прыпынку паміж часткамі:

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Запішыце ў пачатковай форме назву знака прыпынку, прапушчанага ў тэксце.

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Выявіце ў тэксце слова з арфаграфічнай памылкай. Запішыце гэтае слова правільна ў той форме, у якой яно ўжыта ў тэксце.

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Запішыце прапушчаны тэрмін.

Першы сказ тэксту ўскладнены адасобленай … .

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Запішыце форму маўлення тэксту.

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Запішыце выдзелены ў 1-м сказе дзеяслоў у форме 2-й асобы множнага ліку абвеснага ладу закончанага трывання.

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Выпішыце з тэксту антонім да слова гулка.

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Устанавіце, на які склад падае націск у слове застаючыся, выдзеленым у 4-м сказе. Ад атрыманай лічбы ўтварыце зборны лічэбнік і запішыце яго ў форме творнага склону.

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Выпішыце з тэксту назоўнікі, якія не маюць формаў адзіночнага ліку.

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Выявіце ў тэксце слова са значэннем ‘зарад пораху са шротам, карцеччу або куляй для паляўнічай стрэльбы; патрон з такім зарадам’. Запішыце гэтае слова ў пачатковай форме.

(1) У цішыні, святле і холадзе ля яблыні, прысеўшы на гурбе, абгрызаў маладую галінку заяц. (2) Іван, стараючыся, каб не трэснуў пад нагамі намёрзлы ля парога лядок, адступіў крок назад, нячутна націснуў на язычок клямкі, атчыніў дзверы, ступіў у сенцы і адтуль ужо хуценька шуснуў у хату, ухапіў з кута пры печы стрэльбу, мацнуў у пячурцы рукавіцы, выграб з шуфляды стала набоі. (3) Асцярожна выглянуў заяц па-гаспадарску сядзеў ля ўмеценай у снег яблыневай галіны і карміўся. (4) Застаючыся ў цяні, Іван рушыў да саду.


Запішыце ў пачатковай форме тып маўлення тэксту.